The Westin Galleria & Westin Oaks Houston
· Houston · Texas 77056 · USA · Phone: (713) 960-8100